Koło Pszczelarzy – STRUMIEŃ

Koło Pszczelarzy Strumień

( Koło w chwili obecnej zawiesiło swoją działalność )

Informacje o kole (historia)

Koło Pszczelarskie w Strumieniu powstało w 1926 roku. Inicjatorami jego powstania byli mieszkańcy Strumienia: Rudolf Dziędziel, Alojzy Bienias, Alojzy Rychlik, Franciszek Waleczek, Ludwik Zygma, Augustyn Żur, Jan Motyka, Emil Popek. Pierwszym prezesem koła został wybrany – Bogocz – kierownik miejscowej szkoły, a Jerzemu Szpernolowi powierzono funkcję skarbnika. Członkiniami koła były również zakonnice, ze Zgromadzenia De Notre Dame w Strumieniu. Organizacja istniała nieprzerwanie do 1939 roku, w którym to okupacyjne władze niemieckie, wyznaczyły nowego prezesa – został nim Alojzy Brak – kierownik szkoły w Zabłociu. Koło przybrało nazwę „Imker Ortsfest Gruppe”. W czasie okupacji niemieckiej, istniał obowiązek oddawania miodu władzom niemieckim, w ilości 2 kilogramy z ula.

Do 1945 roku zebrania pszczelarskie odbywały się regularnie, co jeden miesiąc. Członkowie koła ze Strumienia dysponowali około 100-ma ulami, a na terenie Zbytkowa i Zabłocia było 50 uli. Długo trwające walki w okresie zimy i wiosny w 1945 roku, doprowadziły do całkowitej zagłady pasiek na terenie Strumienia i okolicznych wsi.

11 listopada 1945 roku zorganizowano pierwsze po zakończeniu wojny zebranie pszczelarskie, w którym wzięło udział 20 osób. Pszczelarze dysponowali 30-ma rodzinami pszczelimi. Przeprowadzono „inwentaryzacje” sprzętu pasiecznego – koło posiadało 9 miodarek i 1 prasę do wyrobu węzy pszczelej. Wybrano zarząd koła – prezesem został inż.Aszoff – kierownik szkoły, Jan Zygma – został sekretarzem, a Ludwik Zygma – skarbnikiem. 18 listopada 1945 roku, wysłano pismo do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Katowicach, zawierające informacje, o przeprowadzonych wyborach, zawierające również prośby, o pomoc w organizacji pracy koła i zaopatrzeniu w sprzęt.

W tym okresie członkowie koła, najczęściej utrzymywali swoje pszczoły w ulach typu „Słowian” i „Langstrott”. Pasieki ówczesnych pszczelarzy, liczyły 1-3 uli. W 1946 roku koło liczy już 40 członków, dysponujących 46-ma rodzinami pszczelimi. W 1947 roku ukazuje się „Statut Związku Pszczelarzy w Katowicach”, obowiązujący w kole strumieńskim. W 1948 roku – z nakazu ówczesnych władz, koło pszczelarskie zostaje wcielone w struktury Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Koło liczy wówczas 38 członków dysponujących 80-ma rodzinami pszczelimi. Niestety współpraca z władzami spółdzielni, nie układa się najlepiej. Zebrania pszczelarskie odbywają się sporadycznie, a społeczna działalność członków koła ulega ograniczeniu.

W 1957 roku koło pszczelarskie wychodzi ze struktur Gminnej Spółdzielni. Pszczelarze ze Strumienia, Zbytkowa, Bąkowa, Drogomyśla i Zabłocia – w sumie 17 osób, organizują nowe struktury koła. W 1958 roku szeregi koła zasilają kolejni pasiecznicy – koło liczy 24 osoby, dysponujące 182-ma rodzinami pszczelimi.

W latach 1962-1968 ilość członków koła, utrzymywała się na poziomie 20 osób. Wśród członków pojawili się mieszkańcy: Chybia, Wisły Małej, Jaworza, Mnicha, Pruchnej. W latach 70 ubiegłego wieku ilość członków koła wynosiła: od 42 w 1974 roku do 62 w 1978 roku. Maksymalną ilość członków koło osiągnęło w 1981 roku – 96 pszczelarzy posiadało 659 rodzin pszczelich.

Członkowie koła pszczelarskiego prowadzili swoje pasieki w Strumieniu, Bąkowie, Drogomyślu, Pruchnej, Zabłociu, Zbytkowie również w Chybiu i Mnichu – do czasu powstania odrębnego koła w Chybiu. Obecnie koło pszczelarskie skupia w swoich szeregach 16 członków, prowadzących pasieki na terenie Strumienia i okolicznych miejscowości. Aktualnie pszczelarze dysponują 500-ma rodzinami pszczelimi.

Głównymi pożytkami pszczelimi na terenie Gminy Strumień, jest rzepak i lipa. Sporadycznie pojawia się również spadź liściasta. Lipy i akacje rosnące na tych terenach, zostały zasadzone m.in. przez pszczelarzy – członków koła pszczelarskiego. Nasadzenia drzew i krzewów miododajnych prowadzone są nieprzerwanie od lat 50 ubiegłego wieku. Dzięki przychylności władz samorządowych, pszczelarze mogą prowadzić kolejne nasadzenia na terenach gminnych. Problematyka ochrony pszczoły miodnej jest jednym z tematów, omawianych podczas corocznych spotkań, z przedstawicielami władz samorządowych.

W 2016 r. koło obchodziło jubileusz 90-lecia. 25 września w kościele św. Barbary w Strumieniu odprawiona została msza św. w intencji pszczelarzy i ich rodzin, a następnie pszczelarze udali się na uroczyste zebranie. Pośród zaproszonych gości znależli się Starosta cieszyński -p. Janusz Król, Burmistrz Strumienia p. Anna Grygierek ,Prezes BZP //Bartnik//p. Andrzej Walewski. W uznaniu zasług na rzecz pszczelarstwa koło otrzymało Statuetkę pomnika ks. Jana Dzierżonia, a pięciu kolegów zostało odznaczonych odznakami pszczelarskimi. Zabierając głos starosta cieszyński podkreślił znaczenie hodowli pszczół i przekazał list gratulacyjny. Burmistrz Strumienia omówiła znaczenie i role organizacji pszczelarskiej w poprawie dobrostanu pszczół. Relację z zebrania opublikowała prasa lokalna i portale internetowe. Kolejnym elementem jubileuszu ,było zorganizowanie wystawy pszczelarskiej w strumieńskim ratuszu. Do jej zakończenia zwiedziło ją ok. 1200 osób. Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Strumień i Chybie. Dla każdej grupy prowadzono prelekcje , a po jej zakończeniu każdy uczestnik został poczęstowany miodem. W trakcie trwania wystawy zorganizowane zostały spotkania m.in. z wojewódzkimi władzami samorządowymi oraz z samorządem czeskiego miasta Senov-będącego partnerskim miastem Strumienia. Zorganizowano również spotkania z czeskimi pszczelarzami w trakcie którego omówiono pszczelarskie problemy. Jubileusz 90-lecia koła był również okazją do wydania folderu reklamującego strumieńskie pszczelarstwo.

 

 Koło w chwili obecnej zawiesiło swoją działalność !