STATUT BZP „Bartnik”

 

Pobierz – STATUT BZP Bartnik

STATUT

BESKIDZKIEGO ZWIĄZKU PSZCZELARZY „BARTNIK” W BIELSKU-BIAŁEJ

UCHWALONY W DNIU  17 marca 2007 roku

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Beskidzki Związek Pszczelarzy „Bartnik” zwany dalej „Związkiem” jest dobrowolną, niezależną i samorządną organizacją pszczelarzy działającą na podstawie ustawy z dnia 08 października 1982 roku o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. Nr 32, poz. 217).
 2. Związek używa skrótu BZP „Bartnik”

§ 2

 1. Terenem działania „Związku” jest obszar Rzeczypospolitej Polski. Może być również zagranica.
 2. Siedzibą „Związku” jest miasto Bielsko-Biała

§ 3

 1. Związek posiada osobowość prawną.
 2. Związek działa zgodnie z konstytucyjnym porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polski.
 3. Związek jest członkiem Polskiego Związku Pszczelarskiego i może być członkiem innych organizacji oraz korzystać z ich pomocy i urządzeń zgodnie z ich statutami.

§ 4

Związek używa pieczątki z napisem Beskidzki Związek Pszczelarzy „Bartnik” w Bielsku-Białej oraz pieczątki okrągłej z symbolem matki pszczelej i napisem w otoku Beskidzki Związek Pszczelarzy „Bartnik”.

§ 5

 1. Związek używa znaku organizacyjnego w postaci komórki pszczelej koloru brązowego z napisem wewnątrz BZP „Bartnik”.
 2. Związek posiada następujące odznaczenia związkowe:

a/    Medal im. ks. Dr Jana Dzierżona

b/    Złotą, Srebrną i Brązową Odznakę PZP

 1. Medal im. Ks. Dr Jana Dzierżona i Złotą Odznakę PZP przyznaje Zarząd Polskiego Związku Pszczelarzy na wniosek zarządu „Związku”. Srebrną Odznakę PZP przyznaję zarząd „Związku” a Brązową Odznakę PZP zarządy Koła.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania związku

§ 6

 1. Celem „Związku” jest rozwój hodowli pszczoły miodnej i jej ochrona jako integralnego składnika środowiska naturalnego.
 2. Reprezentowanie i ochrona interesów pszczelarzy należących do „Związku”, ochrona ich godności i dobrego imienia.

§ 7

Cele i zadania wymienione w § 6 „Związku” realizuje przez:

 1. Działania zmierzające do unowocześnienia metod gospodarki pasiecznej i upowszechnienia postępu w pszczelarstwie:
 • organizowanie szkoleń, kursów, odczytów, pokazów, wycieczek i innych form szkolenia,
 • udzielanie wszechstronnej pomocy kolom pszczelarskim i pszczelarzom w pracach organizacyjnych i zawodowych w dziedzinie pszczelarstwa,
 • zwalczanie chorób pszczół i zapobieganie ich powstawaniu, walka z zatruciami pszczół,
 • działalność zmierzająca do powiększania bazy pożytkowej dla pszczół i wykorzystania pszczół do zapylania roślin uprawnych i sadów.
 1. Reprezentowanie pszczelarzy wobec władz administracyjnych i innych instytucji.
 2. Obrona interesów pszczelarzy i przygotowanie propozycji rozwiązań prawnych, regulujących sprawy pszczelarstwa.
 3. Współpracę z organizacjami społeczno-gospodarczymi w zakresie pszczelarstwa i ochrony środowiska naturalnego.

§ 8

„Związek” dla prawidłowej realizacji swych zadań może prowadzić działalność gospodarczą. W tym celu „Związek” może przystępować do organizacji społeczno-gospodarczych /przedsiębiorstwa, spółki itp./, jak również zakładać spółki mające charakter działalności produkcyjnej, usługowej, handlowej, gastronomicznej, apiterapii i socjalnej. Dochody z działalności gospodarczej przeznaczone są na działalność statutową i rozwój pszczelarstwa.

§ 9

 1. Związek opiera swą działalność na społecznej pracy ogółu swych członków.
 2. Związek może zatrudnić pracowników dla wykonania zadań statutowych i gospodarczych wyszczególnionych w § 8 przy zachowaniu ogólnie obowiązujących przepisów prawa pracy, finansów i podatków
 3. Związek może zatrudnić członka „Związku” i zarządu „Związku”, ustalając zasady jego wynagradzania.
 4. Organem właściwym do nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami jest zarząd.

ROZDZIAŁ III

Członkowie związku, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie „Związku” mogą być zwyczajni, honorowi i wspierający.

§ 11

Członkami zwyczajnymi są:

 1. Koła pszczelarzy zrzeszające co najmniej 8-miu pszczelarzy i działające w oparciu o odpowiedni Regulamin uwzględniający wymogi statutu
 2. Spółki i inne organizacje pszczelarskie zajmujące się hodowlą i chowem pszczół lub działające na rzecz pszczelarstwa.

§ 12

Przyjęcie na członka dokonuje Zarząd „Związku” w oparciu o deklarację złożoną przez ubiegających się o przyjęcie.

§ 13

Członek zwyczajny ma prawa:

 1. przez swojego delegata brać udział w Walnym Zjeździe Delegatów „Związku” i być przez niego reprezentowanym we władzach „Związku”,
 2. wnioskować o kierunkach działania „Związku”
 3. korzystać z pomocy organizacyjnej i fachowej związku,
 4. oceniać działalność władz „Związku” w szczególności w czasie Walnego Zjazdu,
 5. korzystać z pomocy i majątku „Związku”

§ 14

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. stosować się do postanowień statutu i uchwal zarządu,
 2. czynie uczestniczyć w pracach Związku”,
 3. regularnie opłacać składki członkowskie, najdalej do końca pierwszego półrocza za rok bieżący wg stanu ilości pni pszczelich.

Wysokość składek członkowskich ustala zarząd w oparciu o wytyczne PZP. Spółki i inne organizacje wymienione w § 11 pkt. 2 opłacają składki w wysokości ustalonej przez zarząd w porozumieniu z zainteresowaną stroną.

§ 15

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje w wyniku:

A/ dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego w formie pisemnej zarządowi związku.

B/ likwidacji członka „Związku”

C/ niepłacenia składek członkowskich przez okres 1-go roku

D/ wykluczenia ze związku z powodu działania na jego szkodę lub z powodu ciężkich naruszeń statutu bądź uchwał władz „Związku”.

 1. Wykluczenia dokonuje Walny Zjazd Delegatów zwykłą większością głosów
 2. Ustanie członkostwa, o którym mowa w punkcie 1C stwierdza zarząd prawomocną uchwałą
 3. Członek, którego członkostwo ustało na skutek nie opłacenia składek może być ponownie przyjęty do „Związku” na zasadzie nowo wstępujących.

§ 16

Członkowie wspierający

 1. Członkami wspierającymi są osoby fizyczne i prawne wnoszące stałe wkłady finansowe lub rzeczowe na rzecz związku.
 2. Członkowie wspierający mogą być reprezentowani na Walnym Zjeździe Delegatów przez swoich przedstawicieli.
 3. Zasady współpracy z członkami wspierającymi określi każdorazowo zarząd „Związku” w formie porozumienia.

§ 17

Członkowie Honorowi

 1. Członkami Honorowymi „Związku” są osoby fizyczne, które mają szczególne zasługi dla rozwoju pszczelarstwa i byli członkami „Związku” w okresie bezpośrednio poprzedzającym przyznanie tego tytułu przez co najmniej 20 lat.
 2. Osobie, która pełniła funkcję Prezesa Beskidzkiego Związku Pszczelarzy „Bartnik” przez co najmniej jedną pełną kadencję i spełnia wymogi pkt. 1 może być nadany tytuł Honorowego Prezesa „Związku”.
 3. Tytuł Honorowego Członka „Związku” i Honorowego Prezesa „Związku” nadaje Walny Zjazd Delegatów na umotywowany wniosek zarządu związku.
 4. Osobie fizycznej wyróżniającej się w pracy na rzecz związku i pszczelarstwa może być przyznany Dyplom Uznania, którego treść i rodzaj określi regulamin odznaczeń i wyróżnień uchwalony przez zarząd. Dyplom taki może być nadany przez Walny Zjazd Delegatów na wniosek zarządu „Związku”, a także przez sam zarząd.
 5. Honorowy członek i honorowy prezes mają prawo uczestniczenia w zgromadzeniach „Związku” i korzystać z jego pomocy. Honorowi członkowie i honorowi prezesi „Związku” mogą być zwolnieni od opłat członkowskich wówczas, gdy z uwagi na podeszły wiek lub stan zdrowia zaniechali prowadzenie pasieki dochodowej i obniżyli posiadana ilość pni pszczelich do poniżej 10-ciu sztuk. Zwolnienie od opłat składek członkowskich, o których mowa wyżej dokonuje zarząd po uprzednim sprawdzeniu wymogów statutu.
 6. Honorowi członkowie i honorowy prezes nie mogą być czynnymi członkami władz „Związku”

ROZDZIAŁ IV

Władze „Związku”

§ 18

 1. Władzami „Związku” są:

A/   Walny Zjazd Delegatów Związku

B/    Zarząd Związku

C/    Komisja Rewizyjna

D/    Sąd Koleżeński

 1. Kadencja władz „Związku” trwa 4-y lata licząc od daty zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów
 2. Mandat członka władz „Związku” ustaje przed upływem kadencji w przypadku:

A/   rezygnacji z mandatu złożonej w formie pisemnej

B/    orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o pozbawieniu mandatu

C/    rozwiązania władz „Związku”  przez Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów

§ 19

Walny Zjazd Delegatów stanowi największą władzę „Związku” i może być zwyczajny i nadzwyczajny.

 1. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez zarząd „Związku” co 4-ry lata.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów zarząd powiadamia członków i ich delegatów co najmniej na 14 dni przed jego zwołaniem.
 3. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów „Związku” może być zwołany przez zarząd związku z jego inicjatywy.
 4. Zarząd „Związku” zobowiązany jest zwołać Zjazd, o którym mowa w ust. 3 w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania wezwania złożonego przez 1/3 członków związku lub 1/3 delegatów i przez Komisję Rewizyjną. Żądanie zwołania zjazdu winno być złożone na piśmie wraz z uzasadnieniem.
 5. Obrady Walnego Zjazdu Delegatów odbywają się zgodnie z regulaminem obrad każdorazowo przyjętym przez Zjazd.

§ 20

W Walnym Zjeździe Związku biorą udział:

 1. Z głosem decydującym i pełnym prawem wyborczym, delegaci wybrani na prawomocnych zebraniach członków związku.
 2. Z głosem doradczym:

A/   honorowi prezesi, honorowi członkowie związku i członkowie wspierający

B/    prezesi kół terenowych – nie będący delegatami

C/    członkowie ustępujących władz „Związku” – nie będący delegatami

D/    osoby zaproszone

 1. Koła terenowe wybierają delegatów w liczbie 1 delegat na każde rozpoczęte 20 członków. Spółki i inne organizacje będące członkami związku wybierają po 1 delegacie.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów Należy:

 1. Uchwalenie statutu, jego zmian i regulaminów obrad walnego zjazdu
 2. Udzielenie absolutorium zarządowi na wiosek Komisji Rewizyjnej
 3. Wybór w głosowaniu tajnym i zgodnym z regulaminem obrad:

A/   prezesa zarządu związku

– kandydaci na prezesa, którzy w wyborach nie uzyskali mandatu mogą być kandydatami na członków innych organów związku

B/    członków zarządu i ich zastępców

C/    członków Komisji Rewizyjnej i ich zastępców

D/    członków Sadu Koleżeńskiego i ich zastępców

 1. Uchwalanie głównych kierunków działania związku.
 2. Przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu związku, komisji rewizyjnej i sadu koleżeńskiego.
 3. Ustalenie rodzaju świadczeń na rzecz związku, szczególnie składek członkowskich w oparciu o wytyczne PZP oraz ustalenie zasad ich podziału.
 4. Podejmowanie uchwał o zbywaniu nieruchomości związku i zaciąganiu kredytu w bankach.
 5. Nadawanie godności Honorowego Prezesa Związku i Honorowego Członka Związku
 6. Podejmowanie decyzji o przynależności do innych organizacji.
 7. Decydowanie o wszelkich sprawach należących do zakresu działania związku, a nie przekazanych postanowieniem niniejszego statutu innym organom związku.
 8. Rozpatrywanie wszelkich odwołań od uchwał zarządu, komisji rewizyjnej i sadu koleżeńskiego zgłaszanych przez członków związku.
 9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu „ Związku”

§ 22

 1. Uchwały Walnego Zjazdu podejmowane są w głosowaniu tajnym lub jawnym zgodnie z regulaminem obrad zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, jeśli Zjazd odbywa się w pierwszym terminie. Jeśli Zjazd odbywa się w drugim terminie Uchwały podjęte zwykłą większością głosów są ważne, bez względu na liczbę delegatów. Tryb podejmowania Uchwał, o którym mowa wyżej nie dotyczy uchwalania statutu, jego zmian, zbycia w całości lub części nieruchomości „Związku”, zaciągania kredytów, rozwiązania „Związku”.
 2. Obradami Walnego Zjazdu w imieniu jego prezydium kieruje przewodniczący lub zastępca wybrani spośród delegatów Zjazdu  zgodnie z uchwalonym regulaminem obrad.

§ 23

Zarząd „Związku”

 1. Zarząd „Związku” wybrany przez Walny Zjazd Delegatów w głosowaniu tajnym zgodnie z regulaminem obrad składa się z:

A/   prezesa

B/    6-8 członków i 2 zastępców

 1. W razie ustąpienia, pozbawienia mandatu lub ustania członkostwa związku, w czasie trwania kadencji członka zarządu, na jego miejsce wchodzi zastępca, który w kolejności na zjeździe otrzymał największą liczbę głosów.
 2. W razie ustąpienia lub pozbawienia mandatu prezesa związku jego następcę wybiera zarząd spośród swoich członków.
 3. Zarząd związku wybiera ze swego składu dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

§ 24

 1. Zarząd kieruje działalnością związku, podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych statutem do kompetencji Walnego Zjazdu.
 2. Posiedzenia zarządu zwołuje prezes lub zastępujący go wiceprezes co najmniej raz na kwartał.
 3. Prezes zobowiązany jest zwołać posiedzenie zarządu na uzasadnione żądanie co najmniej 1/3 członków zarządu lub na żądanie komisji rewizyjnej.
 4. Do podjęcia przez zarząd prawomocnych uchwał konieczna jest obecność co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 25

Do zakresu działania zarządu należy:

 1. Realizacja Uchwał Walnego Zjazdu
 2. Reprezentowanie „Związku” wobec władz i instytucji
 3. Uzupełnienie składu członków zarządu zgodnie z 23 ust. 2 i 3
 4. Przedstawienie rocznych sprawozdań z działalności zarządu i finansów na zebraniach prezesów kół z udziałem delegatów.
 5. Ustalenie wysokości składek członkowskich i ich podział w oparciu o wytyczne PZP.
 6. Ustalenie planów działalności organizacyjnej, gospodarczej i rzeczowo – finansowych.
 7. Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających.
 8. Ustalenie zasad wynagradzania pracowników.
 9. Zwoływanie Walnego Zjazdu Delegatów „Związku”.
 10. Przedkładanie Walnemu Zjazdowi sprawozdań z działalności związku i z budżetu.
 11. Powoływanie Komisji problemowych, nadzór nad ich działalnością.
 12. Przyznawanie odznaczeń związkowych, wyróżnień i nagród członkom i pracownikom związku oraz wnioskowanie o nadanie odznaczeń PZP i państwowych.
 13. Wnioskowanie o nadanie tytułu Honorowego Członka „Związku” i Honorowego Prezesa „Związku”.
 14. Współdziałanie i koordynacja prac kół pszczelarzy.
 15. Wnioskowanie do Sądu Koleżeńskiego o zawieszenie w prawach członka związku jeśli działa niezgodnie ze statutem lub z ogólnie obowiązującym prawem.
 16. Zarządzanie majątkiem związku i zawieranie umów w jego imieniu przy zachowaniu postanowień 21 ust. 7 i § 22 ust. 1.
 17. Inne zadania wchodzące w zakres 24 ust. 1.

§ 26

 1. Umowy, zobowiązania i inne dokumenty finansowe w imieniu „Związku” podpisuje prezes i sekretarz lub inna osoba upoważniona przez zarząd. Rachunki i dokumenty związane z wydatkami akceptuje skarbnik.
 2. Kierownik /dyrektor/ Biura może być upoważniony do podpisywania korespondencji w zakresie ustalonym przez zarząd „Związku”.

§ 27

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym. Składa się z 3 lub 5 członków i 2 zastępców.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swych członków przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący lub zastępca.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów.
 5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem zarządu związku.
 6. Komisja Rewizyjna może korzystać z pomocy rzeczoznawców.

§ 28

Zakres kompetencji i obowiązków Komisji Rewizyjnej

 1. Kontrola całokształtu działalności związku.
 2. Przedstawianie na Walnym Zjeździe Delegatów „Związku” wniosków w zakresie:

A/   przyjęcia sprawozdań finansowych

B/    udzielania absolutorium zarządowi

C/    uchybień w stosowaniu przepisów statutu przez członków pełniących funkcje związkowe lub poszczególne organa związku

D/   usprawnienia działalności związku

 1. Zgłoszenie na piśmie zarządowi uzasadnionych wniosków dotyczących zwołania posiedzenia zarządu, a w wyjątkowych przypadkach Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów „Związku”.
 2. Przewodniczący Komisji lub jego zastępca ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od członków zarządu i pracowników wyjaśnień dotyczących rzeczowej i finansowej działalności związku.

§ 29

Kontrola działalności związku, o której mowa w § 28 ust. 1 i 2C odbywa się co najmniej raz w roku. Corocznie sprawozdania z kontroli przedstawiane zostają na naradach prezesów kół z delegatami. Sprawozdanie z okresu między Walnymi Zjazdami Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zjeździe Delegatów. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do zapoznania ze swym sprawozdaniem zarządu „Związku” na kilka dni przed jego ogłoszeniem, celem przygotowania wyjaśnień.

§ 30

Sąd Koleżeński

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków i 2 zastępców.
 2. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

A/    rozstrzyganie wszelkich sporów zaistniałych w związku

B/    rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądów Koleżeńskich, istniejących w kołach, od decyzji zarządów tych kół, jeśli dotyczą sporów pomiędzy zarządem a członkami.

 1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3 osobowym
 2. Sąd Koleżeński może orzec kary:

A/    upomnienia

B/    nagany

C/    zawieszenia w prawach członka na okres 3 lat

D/    pozbawienia mandatu pełnienia funkcji związkowych

E/     wykluczenia ze związku

 1. Sąd Koleżeński powinien w pierwszym rzędzie dążyć do polubownego załatwienia sporu.
 2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego stronom przysługuje prawo odwołania się do sądu drugiej instancji Polskiego Związku Pszczelarskiego, a także do Walnego Zgromadzenia Delegatów. Decyzja Walnego Zgromadzenia Delegatów jest ostateczna.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze związku

§ 31

 1. Majątek związku stanowią nieruchomości, w tym Dom Pszczelarza i dobra ruchome znajdujące się w Bielsku-Białej.
 2. Zakres i rodzaj przeznaczenia pomieszczeń Domu Pszczelarz określa zarząd.
 3. Fundusze związku tworzone są:

A/   ze składek członkowskich

B/   z działalności gospodarczej, zapisów, darowizn i innych wpływów

 1. Całość zysków przeznaczona winna być na działalność statutową związku.
 2. Operacje finansowe oraz majątek związku ewidencjonowane są według ogólnie obowiązujących przepisów.

§ 32

 1. Zbycie w całości lub w części nieruchomości i zaciąganie kredytów może nastąpić na podstawie Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów „Związku” podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów.
 2. W razie braku wymaganej połowy delegatów określonej w pkt. 1 zapada decyzja o ponownym zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów w terminie od 10 do 30 dni.

Uchwała o zbyciu nieruchomości lub zaciąganiu kredytów podjęta na zjeździe odbywającym się w drugim terminie wymaga dla swej ważności 3/4 głosów bez względu na ilość delegatów biorących udział w zjeździe.

ROZDZIAŁ VI

Biuro związku

§ 33

 1. Biuro związku i jego organizacja leży w gestii zarządu.
 2. Prace biura koordynowane są przez kierownika biura, który bierze udział w posiedzeniach władz związku z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ VII

Zmiana statutu i rozwiązanie związku

§ 34

 1. Statut może być zmieniony Uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów podjętą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów.
 2. W razie braku połowy delegatów wymienionych w pkt. 1 Walny Zjazd Delegatów podejmuje uchwałę o ponownym zwołaniu Walnego Zjazdu Delegatów, który winien się zebrać w terminie najwcześniej 10-ciu a najpóźniej 30-tu najbliższych dni. Uchwała o zmianie statutu podjęta na zjeździe odbywającym się w drugim terminie dla swej ważności 3/4 głosów bez względu na ilość delegatów obecnych na zjeździe.

§ 35

 1. Rozwiązanie związku może nastąpić na specjalnie zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów „Związku”. Uchwała dla swej ważności wymaga większości 3/4 głosów oddanych w obecności co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku braku kworum wymaganego w pkt. 1 zapada decyzja o ponownym zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów „Związku” w terminie od 10-ciu do 30-tu dni.
 3. Uchwała o rozwiązaniu związku podjęta na Walnym Zjeździe odbytym w drugim terminie wymaga dla swej ważności 3/4 głosów bez względu na ilość delegatów na zjeździe.
 4. W razie podjęcia Uchwały o rozwiązaniu związku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątki i powoła Komisję Likwidacyjną.
 5. Komisja Likwidacyjna wymieniona w pkt. 4 dokona likwidacji majątku i zgłosi wniosek do Sądu Rejonowego o skreślenie związku z rejestru.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§ 36

 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem rozstrzygają organa związku według kompetencji przy zachowaniu ogólnie obowiązujących aktów prawnych.
 2. Traci moc obowiązujący statut ZPP „Bartnik” uchwalony na Zjeździe Delegatów w dniu 09 listopada 1997 roku.

 

Prezes Zarządu                                                                         Sekretarz Zarządu

Włodzimierz Furtak                                                                  Andrzej Walewski

Pobierz – STATUT BZP Bartnik