Koło Pszczelarzy – SKOCZÓW

Informacje o kole (historia)

W dniu 28 lutego 1970 roku grupa pszczelarzy ze Skoczowa wysyła pismo do W.Z.P. w Katowicach o wyrażenie zgody na założenie koła pszczelarzy w Skoczowie. Pracom organizacyjnym przewodniczył Pan Jan Kowala (w dokumentach Kola brak tego pisma). Zarząd W.Z.P. w Katowicach wydaje Zaświadczenie w dniu 4 marca 1970 r. w którym wyraża niniejszym swą zgodę na założenie i prowadzenie – Miejscowego Koła pszczelarzy w Skoczowie. Powyższe zaświadczenie wystawia się w celu przedłożenia terytorialnej władzy administracyjnej. Drugie pismo z dnia       16 marca 1970 r. zaleca, Sprawę tą prosimy omówić z Prezesem Powiatowym Kolegą Murasem, który pisał do nas o tym wcześniej i otrzymał potrzebne druki.

Pierwsze zebranie organizacyjno-założycielskie Koła pszczelarzy w Skoczowie odbyło się 28 maja 1970 r. w lokalu Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Skoczowie przy ul. Mickiewicza.

Z porządkiem obrad.

  1. Zagajenie
  2. Wybór przewodniczącego i protokólanta zebrania
  3. Zapoznanie zebranych ze Statutem W.Z.P. w Katowicach
  4. Podpisaniu przez zebranych deklaracji o przystąpieniu do Koła
  5. Wybór członków Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej
  6. Dyskusja i wolne wnioski

Protokół z zebrania założycielskiego i lista obecności znajduje się w dokumentach Koła, na szczególną uwagę zasługuje punkt 4 i 5 tegoż protokołu;

  1. 4. Z obecnych 20-tu zebranych 14-tu podpisało deklarację o przystąpieniu do Miejscowego Koła, 5-ciu zaś w ramach porozumienia między Kołami przejdzie z Koła Ustroń i Cieszyn do Koła w Skoczowie. Jeden z uczestników nie podpisał deklaracji.
  2. 5. W wyborach jawnych do Zarządu wybrano ob. ob. Stekla  Edward, Marek Jan, Kowala Jan, Zorychta Tadeusz, i Herok Karol, do Komisji Rewizyjnej wybrano ob. ob. Włoszczyński Jan i Wojnar Jan.

Ukonstytuowanie Zarządu:
Prezes Zarządu Koła ob. Kowala Jan, Z-ca Prezesa Zarządu ob. Stekla Edward, Sekretarz Zarządu Koła ob. Marek Jan, Skarbnik Koła ob. Zorychta Tadeusz, Członek Zarządu ob. Herok Karol. Komisja Rewizyjna ob. Włoszczyński Jan i Wojnar Jan.