Koło Pszczelarzy – RADZIECHOWY

Koło Pszczelarzy  Radziechowy

Skład Zarządu Koła

Prezes  – Tadeusz  Ozimiński  tel 508 129 134

Zastępca Prezesa – Uniwersał Bogusław

Sekretarz – Adamczyk Paweł

Skarbnik – Pasławski Marek

Członkowie: Roczyna Paweł, Urbaś Tomasz

Komisja Rewizyjna : Biela Stanisław, Waligóra Krzysztof

Delegaci Ozimiński Tadeusz, Uniwersał Bogusław

J.Smolicki – opiekun koła pszczelarzy

Kontakt z Kołem

34-381 Radziechowy ul. Lipowa 1092 tel 33 8676303

Fanpage na facebooku, gdzie znajdują się aktualności z życia naszego koła:

Informacje o kole (historia)

Historia pszczelarstwa w Radziechowach

– od początku XX wieku

Ze względu na brak materiałów źródłowych, opisujących historię pszczelarstwa na terenie Radziechów, postanowiłem zasięgnąć informacji od starszych pszczelarzy, którzy kontynuują pszczelarską pasję jako ciągłość  tradycji  rodzinnej. Sięgając pamięcią do lat 20-tych i 30-tych XX wieku, Panowie Stanisław Temel, Józef Temel, Józef Biela i Mieczysław Bysko wspominają, że w owym czasie na terenie wsi Radziechowy, prowadzono wiele przydomowych pasiek, liczących, od kilku do kilkudziesięciu rodzin pszczelich. Największą pasiekę posiadał na plebanii Ksiądz Sitarz,  którą następnie przejął  ksiądz Bienias, a po nim ksiądz Kaczmarczyk. Pasieka ta przetrwała na plebanii do początków lat 50. Ze wspomnień mych rozmówców, wynika iż Ksiądz Sitarz, prowadził pasiekę na wysokim poziomie jak na ówczesne czasy, stosując ule typu Słowian i Warszawski zwykły i co ciekawe już w latach 20-tych sprowadził matki pszczele rasy włoskiej.

W latach 30-tych, pszczelarze byli zrzeszeni w organizacji pszczelarskiej, lecz nie wiadomo czy miała ona zasięg sołecki czy powiatowy. Wiadomo jednak, jak opowiada Pan M. Bysko, że jego ojciec przynosił ze spotkań książki i broszury na podstawie których budował nowe ule Warszawskie. Z braku miejsca w przydomowym obejściu, ustawił kilka uli z pszczołami na strychu swojego domu. Prowadził tak swoją pasiekę przez kilkanaście lat z bardzo dobrym rezultatem. Np. w czerwcu 1938 roku zebrał tyle miodu spadziowego, że zabrakło w domu naczyń, w których można by go przechowywać. Inny, nieżyjący już pszczelarz również mi opowiadał że w latach 30-tych bywały takie zbiory że miód musiał być wlewać do drewnianego koryta gdyż brakowało innych naczyń.

Pszczelarze, którzy posiadali większe pasieki w latach 20-tych i 30-tych XX wieku to:

Ksiądz Sitarz, Kliś Józef  nr 308,  którego  pasiekę  przejął następnie jego zięć Zuziak  Władysław; mistrz pszczelarz, Galica Józef nr 820, Sapeta Karol nr 71, Sapeta Michał nr 764, Temel Wojciech nr 109, Tracz Władysław, Tlałka Wacław nr 119, Ziajka Paweł nr 325, Bąk Gustaw nr 701, Piecuch Antoni nr 155, Czech Jan nr 19, Pieronek Władysław nr 66, Bysko Wojciech, Setla Roman. Byli zapewne jeszcze inni o których niestety nie posiadam informacji. Wielkość pasiek liczyła od kilku do ok. 30 rodzin pszczelich. W latach  30-tych, oraz w czasie II wojny do podkarmiania pszczół był sprzedawany cukier wymieszany z piaskiem i trocinami, co miało uniemożliwiać zużywanie go do potrzeb własnych. W latach 50-tych, mieniem wspólnym pszczelarzy w Radziechowach była prasa parowa do wytopu wosku. Najczęściej stosowanym typem ula w owych latach był Słowian, który w kilku pasiekach znajdował się w użyciu jeszcze w latach 70-tych. Bardziej postępowi pszczelarze już w latach 30-tych zaczęli budować nowocześniejsze i wygodniejsze ule Warszawskie zwykłe, a w latach 50-tych Warszawskie poszerzone. W niektórych pasiekach, zwłaszcza tych znajdujących się w lasach, pszczoły były trzymane w wydrążonych kłodach z pni starych drzew. Najszerzej stosowanym materiałem do wyrobu uli było drewno oraz słoma. W pasiekach, gdzie pszczoły utrzymywano w kłodach, miodobranie polegało na podcinaniu plastrów z miodem, które następnie  wyciskano do naczyń. Pozostały po wygnieceniu miodu wosk płukano i przetapiano, przeznaczając go następnie do wyrobu świec lub sprzedaży.

Pszczelarze, którzy posiadali ule tzw. ramowe, miód pozyskiwali przez wirowanie plastrów w prymitywnych miodarkach  jedno-plastrowych a w późniejszym okresie w miodarkach mechanicznych trzy-plastrowych, które wykonywano we własnym zakresie najpierw z drewna a później z blachy. Bywało, że taka miodarka służyła kilku pasiekom.

Szerokie zastosowanie węzy do budowy nowych plastrów weszło w życie dopiero w latach 60-tych XX w. i początkowo była ona wyrabiana przez pszczelarzy w prymitywnych prasach. Można również było dostarczyć  wosk pszczelarzom którzy mieli specjalne walce  i usługowo, za pewną opłatą, przerabiano go na węzę. Można ją było również kupić w sklepach ogrodniczych.

W latach 70-tych przy SKR w Radziechowach utworzono pasiekę liczącą około 20 rodzin.  Nie przynosiła ona jednak oczekiwanego dochodu w związku z czym po kilku latach została ona  sprzedana Panu Franciszkowi Piela z Juszczyny. Część pszczelarzy w latach 70-tych należała do powiatowego Koła Pszczelarzy w Żywcu. W okresie kiedy powstał problem z cukrem do podkarmiania pszczół. Pan Karol Gołek  z Bystrej k. Żywca utworzył w 1977 roku Gminne Koło Pszczelarzy, w którym zrzeszyli się pszczelarze z Radziechów, Wieprza, Bystrej, Brzuśnika, Juszczyny i Przybędzy. Było ich około 130. Jednym z zastępców został młody pszczelarz z Radziechów, Pan Tadeusz Ozimiński. Na zebraniach i szkoleniach spotykano się w Wieprzu, Radziechowach lub Bystrej.

W 1984 roku pszczelarze z Radziechów i Przybędzy w liczbie 50 osób utworzyli swoje koło, które łącznie posiadało 304 rodziny pszczele. Na Prezesa Koła został wybrany Tadeusz Ozimiński z Radziechów, zastępcą został Pan Włodzimierz Jagosz z Przybędzy, sekretarzem Pan Józef Biela z Radziechów i skarbnikiem Pan Mieczysław Bysko z Radziechów. Czterech pszczelarzy z ówczesnego koła ukończyło kurs na Mistrza  Pszczelarza, który był zorganizowany przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Bielsku Białej, a odbywał się w Żywcu w budynku Liceum Ogólnokształcącego. Kurs zakończony był egzaminem państwowym i dyplom Mistrza Pszczelarza otrzymali Tadeusz Ozimiński, Jan Biela, Stanisław Temel, Józef Temel z Radziechów, oraz Andrezj Sanetra z Wieprza i Józef Świniański z Brzuśnika.

Członkami koła byli zarówno rolnicy, robotnicy jak i nauczyciele czy dyrektorzy. Średni wiek pszczelarzy był dość wysoki gdyż wahał się między 50-60 latami. Głównym zadaniem Koła w tym okresie było zaopatrzenie pasiek w cukier. W tym celu sporządzano imienne listy pszczelarzy z wyszczególnioną ilością posiadanych rodzin pszczelich, które następnie zatwierdzał Urząd Gminy i przekazywał je do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Bielsku Białej.

W początkowym okresie, Urząd Gminy wystawiał pszczelarzom asygnaty na podstawie których można było kupić w wyznaczonych sklepach określoną ilość cukru. Potem dystrybucję cukru przejął Woj. Zw. Pszcz.. W poszczególnych Kołach zbierano pieniądze   w marcu lub kwietniu, a w następnych miesiącach przywożono cały transport cukru do pana Stanisława Temla, skąd  pszczelarze odbierali przynależną im część.

W latach 80-tych zajmowaliśmy się również tzw. lustracją pasiek. Polegała ona na wytypowaniu dwóch lub trzech pszczelarzy o dużym doświadczeniu, którzy w kwietniu odwiedzali wszystkie pasieki, spisywali ilość rodzin i pobierali próby pszczół z zimowego osypu, które to następnie, za niewielką opłatą, były przekazywane do badań w laboratorium wet. w Bielsku B. Dzięki temu pszczelarz, otrzymując wyniki badań laboratoryjnych poznawał kondycję zdrowotną swych rodzin pszczelich. Najczęściej stwierdzano takie choroby jak nozemoza, czasami występowała choroba roztoczowa, a w połowie  lat 80-tych pszczoły zostały porażone przez pasożyta Warrooa Jakobsoni. Na wszystkie wykryte choroby pszczelarz mógł zakupić w Kole odpowiednie leki i uzyskać informację o sposobie jego właściwego zastosowania. Na nozemozę stosowano lek o nazwie Fumagilin, na chorobę roztoczową Tymol, a przeciwko Waroozie najpierw stosowano tabletki, które spalano a wydzielającym się dymem odymiano jesienią dwukrotnie rodziny pszczele. Później pojawiły się w użyciu listewki nasączone Klartanem, które były wygodniejsze w użyciu.                                                                                                                          Dopiero w latach 90-tych pojawił się większy wybór leków przeciwko Waroozie. Niektórzy pszczelarze z różnym skutkiem, ale próbowali stosować zioła lub pary kwasów organicznych. Koło dostarczało  również cukier i leki pszczelarzom niezrzeszonym.

Ponieważ wieś jest usytuowana na osi wschód-zachód na długości ok. 4,5 km i wys. od  400 do 600 m.n.p.m. toteż pożytek dla pszczół jest dość zróżnicowany. Najniżej położone pasieki mają pastwisko na wierzbach rosnących w pobliżu rzeki Soły, następnie pyli mniszek i sady. W czerwcu i lipcu sporadycznie występuje spadź. Oprócz tego nektarują jeszcze chwasty na okolicznych polach i nieużytkach. W latach 70-tych w położonym tam PGRze znaczny areał obsiewano rzepakiem, lecz w latach 90-tych zaprzestano jago uprawy co zubożyło pożytki w dolnej części Radziechów i Wieprza. Wyżej położone pasieki mają podobne pożytki lecz występują  one o 7 do 10 dni później, poza tym dochodzi im pożytek z maliny leśnej, jeżyny, kruszyny, a w niektórych latach spadź  iglasta z okolicznych lasów. Średni zbiór miodu z jednej rodziny wynosi około 10kg. Pyłek w niewielkich ilościach i na własne potrzeby pozyskuje niewielu pszczelarzy z pośród tych którzy posiadją nowocześniejsze typy uli. Oprócz tego, również w niewielkich ilościach jest pozyskiwany wosk i propolis. Nikt z członków naszego Koła  nie prowadzi pasieki nastawionej na hodowlę matek pszczelich ani nie pozyskuje mleczka pszczelego w celach handlowych. Matki pszczele na potrzeby własnych pasiek niektórzy pszczelarze hodują sami, jednak większość kupują w pasiekach reprodukcyjnych np. podczas wycieczek szkoleniowych.

Przeważnie spotkania koła pszczelarskiego odbywały się w świetlicy strażackiej, którą udostępniano nam bezpłatnie gdyż wśród pszczelarzy wielu członków należała do OSP. Wraz z zakończeniem trudności w zaopatrzeniu w cukier liczebność Koła Pszczelarskiego systematycznie malała aż do 15 osób w roku 2002. Pewna ilość pszczelarzy zmarła i nie miała następców, niektórzy zrezygnowali z pasiek gdy pojawiły się nowe choroby. W latach 90-tych wstąpiło do  naszego Koła kilku pszczelarzy z Wieprza i Bystrej.

Członkowie Koła, wraz z rodzinami wielokrotnie brali udział w wycieczkach szkoleniowych, dotowanych w części przez Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz, Koło Pszczelarskie i częściowo indywidualnie przez samych pszczelarzy. Celem wycieczek były pasieki zarodowe na terenie Polski oraz do ciekawsze  pasieki prywatne. W przeciągu 18 lat istnienia Koła Pszczelarzy w Radziechowach odwiedziliśmy m. innymi 2 razy Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli, firmę Pana Kasztelewicza, Sądecki Bartnik-3 razy, Dom Pszczelarza w Kamiannej i pasiekę- 4 razy, firmę Apipol,  pasiekę pana Sabata i Babika w Sułkowicach, pasiekę zarodową w Brzesku- 3razy, pasiekę w Brześciu, pasiekę w Bochni, pasiekę w Czerminie, pasiekę w Sielinku, pasiekę pana Kubeczka, pasiekę pana Poloczka, pasiekę doświadczalną w Pszczynie, Instytut Pszczelarstwa w Puławach, pasiekę Pana Różańskiego w Spytkowicach.

Podczas pobytu w poszczególnych pasiekach, pszczelarze mieli również możliwość uczestniczyć w ciekawych wykładach jak i zaopatrzyć się w matki użytkowe. Na trasie wycieczek zwiedzano również ciekawe miasta i obiekty zabytkowe. Byliśmy m.in. w Krakowie, oraz dwa razy w kopalni soli w Wieliczce, w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, w Sandomierzu, zwiedziliśmy pałac w Kurniku, skansen pszczelarski w Swarzędzu, dwa razy odbyliśmy spływ Dunajcem w Pieninach.

Od lat 80-tych wyposażenie poszczególnych pasiek uległo znacznej poprawie. Stare ule wymieniono zwłaszcza na wielokorpusowe typu Wielkopolskiego, Ostrowskiej i Apipol.

Na początku lat 80-tych Panowie P. Gołek i T. Ozimiński zakupili pierwsze ule wykonane ze styropianu a obecnie ule takie występują już dość powszechnie. Niektórzy pszczelarze pobudowali sobie małe pawilony w których umieścili rodziny pszczele. Większość miodarek i odstojników wykonana jest ze stali kwasoodpornej lub atestowanego tworzywa.

Od  założenia Koła w 1984 roku – do 1988 Zarządem Koła kierował Tadeusz Ozimiński, zastępcą był Włodzimierz Jagosz, sekretarzem Józef Biela, skarbnikiem Mieczysław Bysko, członkiem Jan Tlałka. Koło liczyło 57 członków w których posiadaniu znajdowały się 343 rodziny pszczele. 22 czerwca 1986 roku, w celu zakupu matek użytkowych, zorganizowano wycieczkę szkoleniową do pasieki Pana Kubeczka w Dzięgielowie. W 1987 koło liczyło 32 członków którzy mieli 187 rodzin pszczelich. 31 maja 1987 roku zorganizowano wycieczkę do Kamiannej, oraz do Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Brzesku gdzie w pasiece pszczelarze ponownie mogli zakupić matki pszczele. Brązowymi Odznakami PZP odznaczono następujących pszczelarzy: Józefa Biela, Tadeusza Wiewiórę, Mieczysława Bysko, Józefa Gielatę, Włodzimierza Jagosza, Tadeusz Ozimińskiego, Stanisława Rułkę, Romana Setlę, Stanisława Temla, Jana Tlałkę.

W 1988 roku wybrano nowy zarząd Koła a przewodniczącym został Wiewióra Tadeusz, zastępcą Ozimiński Tadeusz, sekretarzem Józef Biela, skarbnik Mieczysław Bysko, członkiem Włodzimierz Jagosz. Kom. Rew Stanisław Rułka, Józef Temel, Stefan Bąk. Koło liczyło 34 członków, którzy posiadali w sumie 168 uli. W lipcu 1988 zorganizowano wycieczkę na Górę Św. Anny.  W 1989 koło liczyło 29 członków którzy posiadali 126 uli.                                                       W 1990 r. zmarł Prezes Tadeusz Wiewióra i na przew. wybrano Tadeusza Ozimińskiego reszta zarządu pozostała w niezmienionym składzie. Koło liczyło 24 członków, którzy mieli 125 uli. Zorganizowano wycieczkę do muzeum w Kluczborku i Łowkowicach. W 1991r. w kole było 21 członków, posiadających 131 uli. 9 lipca zorganizowano wycieczkę do Kamiannej, gdzie pszczelarze zaopatrzyli się w matki pszczele. W 1992 roku koło liczyło 25 członków, którzy posiadali 135 uli. 5 lipca zorganizowano wycieczkę do pasiek w Bochni i Brzesku, oraz zwiedzano Kraków. W 1993 w kole było 21 członków, którzy posiadali 148 uli.  13 czerwca 1993r. zorganizowano wycieczkę do pasieki w Brześciu, oraz zwiedzano Kielce.

W 1994 r. wybrano nowy zarząd Koła w składzie: Przewodniczący Tadeusz Ozimiński, zca. Bąk Stefan, sekretarz Józef Biela, skarbnik Mieczysław Bysko. Kom. Rew. w składzie Temel Józef, Rułka Stanisław, Goryl Jan. W 1995r. było 28 członków, którzy mieli 404 rodziny pszczele. W dniach 24-25 czerwca 1995r. zorganizowano wycieczkę szkoleniową do Technikum w Pszczelej Woli, ODR w Końskowoli, oraz Instytutu Pszczelarstwa w Puławach, gdzie wysłuchano wykładu Prof. Jabłońskiego na temat roślin i drzew nektarodajnych, oraz zwiedzono ogród i pasiekę.

W 1996r. koło liczyło 34 członków którzy mieli 449 rodziny pszczele. W lipcu 1996r. zorganizowano wycieczkę szkoleniową do pasieki ODR w Sielinku, oraz zwiedzano skansen w Swarzędzu i zwiedzano Pałac w Kurniku.

W 1997r. koło liczyło 32 członków, posiadających 292 ule. 5 i 6 czerwca 1997r. zorganizowano wycieczkę do pasieki w Kamiannej, oraz Sądeckiego Bartnika.

W 1998r. wybrano nowy Zarząd Koła w składzie: Przew. Tadeusz Ozimiński                       zastępcą był Trzos Józef, sekr. Józef Biela, skarbnikiem Mieczysław Bysko, członkami Goryl Jan, Biela Stanisław, Setla Romuald. Kom. Rew.  Temel Józef, Bąk Stefan, Rułka Stanisław. Koło liczyło 26 członków, którzy posiadali 224 ule.  W dniach 20-21 czerwca zorganizowano wycieczkę do pasiek w Brzesku, Czerminie, Pszczelej Woli, oraz zwiedzano Sandomierz i Kazimierz Dolny gdzie odwiedziliśmy pasiekę dr. Gizy, w której leczy się pacjentów produktami pszczelimi oraz jadem pszczelim. W 1998r. Panowie Bąk Stefan, Biela Stanisław, Będkowski Tadeusz, Czech Jerzy , Goryl Jan, Górny Kazimierz, Kliś Stefan, Mika Marcin, Rozmus Jacek, Sapeta Józef, Setla Romuald, Słowik Władysław, Jagosz Włodzimierz, Trzos Józef, Polak Józef, Suhanek Stanisław, Foksa Michał, Sanetra Andrzej, Rułka Stanisław, zostali odznaczeni Brązową Odznaką PZP, Panowie Tlałka Jan, Ozimiński Tadeusz, Bysko Mieczysław, Temel Józef, Temel Stanisław Srebrną Odznaką PZP a Pan Józef Biela złotą.

W 1999r. z uwagi na podeszły wiek, zrezygnował z funkcji dotychczasowy sekretarz Pan Józef Biela i na jego stanowisko wybrano Pana Stefana Klisia. Koło liczyło 18 członków którzy mieli 162 rodziny pszczele. 5 – 6 czerwca odbyła się wycieczka do Kamiannej i na wystawę rolniczą do Leska. Przy okazji podziwiano zalew w Solinie i piękne Bieszczady.  ZPP Bartnik uhonorował Pana Mieczysława Bysko Złotą Odznaką PZP.

W 2000r. koło liczyło 17 członków posiadających 201 uli.

W 2001r. było 17 członków, którzy mieli 260 uli. W lipcu pojechaliśmy na wycieczkę do pasieki Pana Różańskiego do Spytkowic, odwiedziliśmy Firmę Apipol, oraz zwiedziliśmy kopalnię soli w Wieliczce. Otrzymaliśmy dotację z Urzędu Gminy, którą przeznaczyliśmy na zakup leków dla pszczół.

W 2002r. koło liczyło 15 członków, którzy posiadali 242 ule. W wyborach do Zarządu został wybrany skład jak w poprzedniej kadencji. W roku tym uzyskaliśmy z Urzędu Gminy dotację na zakup 49 matek pszczelich z Kamiannej, które otrzymali pszczelarze. W okresie od 1984 do 2002r. bardzo dobrze układała się współpraca z Zarządem Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz, od którego otrzymywaliśmy finansowe wsparcie przeznaczane na działalność statutową. Otrzymywaliśmy między innymi sadzonki drzew nektarodajnych, których w okresie ostatnich 10 lat wysadziliśmy około 800 sztuk. W celu wzbogacenia bazy pożytkowej, ze środków Koła kupowano nasiona facelii i orczycy, które pszczelarze wysiewali w pobliżu pasiek. Kolega Trzos założył uprawę Lafontu, którego nasiona rozdał również pszczelarzom aby je wysiali u siebie.

Od 2003r. pszczelarze sami zaopatrują się w paszę dla pszczół. Część pszczelarzy zamiast cukru stosuje inwertowane syropy, w zakupie których pomaga Koło. W 2003r. koło liczyło 15 członków, którzy mieli 221 uli.

W 2004r. w Kole było 15 członków, posiadających 223 ule. 20 czerwca pojechaliśmy na wycieczkę do Złotego Potoku, zwiedziliśmy tam Pałac i pasiekę doświadczalną, a w drodze powrotnej ruiny zamku w Olsztynie i Jasną Górę. W tamtym roku rozpoczęła się również sprzedaż leków, matek i odkładów dofinansowanych przez Agencję Rynku Rolnego i Unię Europejską.

W 2005r. w Kole było 15 członków, którzy posiadali 258 uli. 2 października nasi pszczelarze brali udział w obchodach 30-lecia ZPP Bartnik w Bielsku Białej, oraz Regionalnych Dniach Pszczelarza.

W 2006r. w Kole było 16 członków, posiadających łącznie 274 rodziny pszczele. Wybrano Zarząd Koła w składzie: Przewodniczący Tadeusz Ozimiński, Zca Józef Trzos, sekretarz Paweł Adamczyk, skarbnik Mieczysław Bysko. Kom. Rew przewodniczący Józef Czech, Biela Stanisław. W dniach 10-11 czerwca wzięliśmy udział w Święcie Miodu Cysterskiego w Kamieńcu Ząbkowickim. Zwiedziliśmy również starą kopalnię złota w Złotym Stoku, oraz w drodze powrotnej Pałac w Mosznej. Za otrzymaną dotację z Urzędu Gminy zakupiliśmy 1100 sadzonek drzew nektarodajnych, które wysadziliśmy przy pomocy młodzieży szkolnej. Z uwagi na  zły stan zdrowia z funkcji skarbnika zrezygnował Mieczysław Bysko i na jego miejsce wybrano Marka Pasławskiego.

W 2007r. Koło liczyło 18 członków, którzy posiadali 325 uli.

W 2008r. w Kole było 24 członków, posiadających 451 rodzin pszczelich. W dniach 20-21 czerwca pojechaliśmy do pasieki 80 letniego pszczelarza Pana Więcka w Okuninie w okolicy Torunia. Zwiedzaliśmy również Chełmno, Toruń, Włocławek, Kruszwcę i Bazylikę w Licheniu.  Kurs na Mistrza Pszczelarza ukończyli: Pasławski Marek, Temel Józef z uszczyny, Adamczyk Paweł.

W 2009 roku Koło liczyło 24 członków , którzy posiadali 505 uli.

W 2010 roku w Kole było 26 członków posiadających 555 uli. Wybrano nowy Zarząd Koła w skład którego weszli : przewodniczący Tadeusz Ozimiński, zastępca Józef Trzos, sekretarz Paweł Adamczyk, skarbnik Marek Pasławski, członek Andrzej Sanetra. Komisja Rewizyjna w składzie Józef Czech , Stanisław Biela.

W 2010 roku Koło nasze dostało również dofinansowanie w kwocie 10000 tys. zł. z Fundacji Wspomagania Wsi gdzie wygraliśmy konkurs ,,Różnorodność biologiczna naszą szansą”. Za te pieniądze zakupiliśmy dla pszczelarzy elektryczne odymiacze do leczenia pszczół tabletkami Apiwarolu, 100 matek pszczelich linii Beskidka, 150 drzewek nektarodajnych, oraz nasiona roślin nektarodajnych. Dofinansowano również wycieczkę szkoleniową do Warszawy. Podczas wycieczki odwiedziliśmy SGGW wydział pszczelarstwa, gdzie mgr Gąbka przeprowadził pokaz inseminacji matek pszczelich., następnie zwiedziliśmy pasiekę Pana Kowalskiego Marka w Kobyłce, gdzie wieczorem przy ognisku odbyło się spotkanie z pszczelarzami z Warszawskiego Klubu Dyskusyjnego. Odwiedziliśmy również Ossowo, miejsce Cudu nad Wisłą, oraz Zamek Królewski, Stare Miasto i Łazienki Królewskie. Następnymi pszczelarzami, którzy ukończyli szkolenie i uzyskali tytuł Mistrza Pszczelarza byli: Uniwersał Bogusław, Dudek Krzysztof, Ficoń Tomasz oraz Machowski Stanisław.

W 2011r. w Kole było 31 członków, posiadających 630 uli. W trakcie roku realizowano jak zwykle zakup matek, odkładów, leków i sprzętu dofinansowanych z ARR.

Z okazji Roku Dzierżonia Ozimiński Tadeusz prowadził w Domu Kultury wykład dla około 60 dzieci szkolnych. Temat wykładu ,,Rola pszczoły miodnej w środowisku naturalnym”. Zaprezentował również film o życiu pszczół i zorganizował degustację produktów pszczelich.

Tytuł Wykwalifikowanego Pszczelarza uzyskali po ukończeniu kursu Roczyna Paweł , Waligóra Krzysztof, Czech Józef.

W 2012r. Koło liczyło 33 członków, posiadających 730 rodzin pszczelich. W styczniu, Prezes naszego Koła oraz Pani Sylwia Hazuka wzięli udział w III Konferencji Pszczelarskiej w Pszczelej Woli. W dniu 7 lipca wyjechaliśmy na Biesiadę u Bartnika w Stróżach gdzie wysłuchaliśmy cyklu wykładów o tematyce pszczelarskiej, który prezentowali naukowcy i pszczelarze praktycy. Murański Tomasz kończy kurs i uzyskuje certyfikat pszczelarza wykwalifikowanego a Pani Hazuka Sylwia kończy studia podyplomowei uzyskuje tytuł Technik Pszczelarz.

W 2013r. mieliśmy 36 członków, którzy posiadali 695 rodzin pszczelich. Na zebraniu ogólnym 17 marca z okazji XXX lecia naszego Koła wręczono srebrną odznakę PZP Panu Józefowi Sapecie, a srebrne odznaki otrzymali Duraj Władysław, Czech Józef, Temel Józef z Juszczyny, Świniański Józef z Brzuśnika, Świniański Józef z Juszczyny, Gołek Józef, Szczyrk Stanisław. 28-29 czerwca 23 osoby wzięły udział w wycieczce, w trakcie której zwiedziliśmy barcie leśne w lasach koło Spały, następnie Muzeum Rolnicze i Skansen Wsi Polskiej w Ciechanowcu, Muzeum Przyrodniczo Leśne i Rezerwat Żubra w Białowierzy, a w drodze powrotnej Stare Miasto w Lublinie oraz Obóz Koncentracyjny na Majdanku. 24 sierpnia pszczelarze wzięli udział w XV Regionalnych Dniach Pszczelarza w Żywcu, na których Prezydent PZP Pan Sabat odznaczył naszych członków odznakami PZP. Złote odznaki otrzymali Temel Józef z Radziechów i Ozimiński Tadeusz, srebrne odznaki otrzymali Biela Stanisław i Setla Romuald. Brązowe odznaki otrzymali Biela Kazimierz, Delimat Jacek, Adamczyk Paweł, Micherda Wiesław, Pasławski Marek, Roczyna Paweł.

16 II 2014 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Został wybrany nowy zarząd w składzie: przewodniczący Ozimiński Tadeusz, z-ca Uniwersał Bogusław, sekretarz Adamczyk Paweł, skarbnik Pasławski Marek, członkowie Urbaś Tomasz i Roczyna Paweł.

Komisja rew. Biela Stanisław, Waligóra Krzysztof. Delegaci Ozimiński Tadeusz, Uniwersał Bogusław.

Opracował Tadeusz Ozimiński