PROGRAMY WSPARCIA – REFUNDACJE

Programy wsparcia – refundacje

DOPŁATA DO PRZEZIMOWANYCH RODZIN PSZCZELICH 2022

Przypominamy, że od 1 kwietnia 2022 ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc finansową de minimis dla pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, do każdej przezimowanej rodziny pszczelej.  Stawka pomocy, wynosi 20 zł na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą.

Wysokość pomocy, ustala się jako iloczyn liczby przezimowanych rodzin pszczelich oraz stawki pomocy na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą. Nabór wniosków kończy się z dniu 31 maja 2022 r.

Zgodnie z ww. przepisami beneficjentem pomocy może być pszczelarz:

  1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  2. który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza. Szczegóły TUTAJ

Wzór wniosku wraz z instrukcją jego wypełniania zostanie udostępniony na stronie Agencji w dniu rozpoczęcia naboru wniosków, tj. 1 kwietnia 2022 r.

Aktualizacja:
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIE WNIOSKU – POBIERZ
Wniosek o pomoc na utrzymanie pszczół w formacie PDF – POBIERZ
Wniosek o pomoc na utrzymanie pszczół w formacie Excel – POBIERZ

Do wniosku, będzie należało dołączyć:

– zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu, nie później niż w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, za który jest składany wniosek, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc, o której mowa w ust. 1.;

– zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.

Pomoc będzie udzielana w formule pomocy de minimis w rolnictwie zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

Link do strony: TUTAJ

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ ♦ ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

WSPARCIE RYNKU PRODUKTÓW PSZCZELICH NA LATA 2020-2022

( wersja obowiązująca-wrzesień 2019 )

W dniu 17.09.2019 r. opublikowano Zarządzenie Nr 121/2019 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022 .
– pełny tekst TUTAJ

Załącznik nr 1 Projekt Szkolenie – otwórz

Załącznik nr 2 Projekt Zakup sprzętu pszczelarskiego – otwórz

Załącznik nr 3 Projekt Zakup leków do zwalczania warrozy – otwórz

Załącznik nr 4 Projekt Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej – otwórz

Załącznik nr 5 Projekt Zakup pszczół – otwórz

Załącznik nr 6 Projekt Analiza jakości miodu – otwórz

Załącznik nr 7 Wniosek o refundację – otwórz

Załącznik nr 8 Wykaz pszczelarzy – producentów produktów pszczelich, reprezentowanych przez podmiot uprawniony – otwórz

Załącznik nr 9 Ankieta – ­otwórz

UWAGA ZMIANY

Nastąpiły zmiany w Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa tj. od dnia 30 października 2020 r. będą obowiązywać zmienione Warunki udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022. Zmiana polega na umożliwieniu refundacji kosztów zakupu elektryzatorów (pastuchów elektrycznych) oraz lokalizatorów GPS uli, w ramach działania Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej.

Zarządzenia Nr 125/2020 z dnia 29 października 2020 r. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmieniającego zarządzenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 17.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022. Zarządzenie nr 125/2020 – otwórz 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ ♦ ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

Leki do zwalczania warrozy, podlegające refundacji i dopuszczone do obrotu na terenie Polski – stan 01.2021 rok