PROGRAMY WSPARCIA – REFUNDACJE

Programy wsparcia – refundacje

DOPŁATA DO PRZEZIMOWANYCH RODZIN PSZCZELICH

Pomoc dla pszczelarzy oraz wsparcie dla rolników, którzy ponieśli w 2020 r. straty spowodowane przez klęski żywiołowe.

W dniu 20 maja 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 926, zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nowelizacja rozporządzenia wprowadza nowe formy pomocy dla:
pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (§13zf oraz §13zg).
W 2021 r. wnioski będą przyjmowane do 30.06.2021r., a w kolejnych latach od 1 kwietnia do 31 maja.
Termin składania wniosków zostanie określony w drodze ogłoszenia MRiRW po wejściu w życie przepisów ww. rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
Podstawa prawna: § 13 zf, 13 zg oraz 13zh rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) – zmiana opublikowana w Dz. U. z 2021 r. poz.926.
Pomoc dla pszczelarzy:
W 2021 r. od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. od 28 maja 2021r. do dnia 30.06.2021r. pszczelarze, będący podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.
Natomiast w kolejnych latach wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja roku, za który składany jest wniosek.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielała pomocy finansowej na podstawie wniosku pszczelarza, złożonego do właściwego Biura Powiatowego ARiMR ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.
Do wniosku, będzie należało dołączyć:
– zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu, nie później niż w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, za który jest składany wniosek, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc, o której mowa w ust. 1.;
– zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.
Pomoc będzie udzielana w formule pomocy de minimis w rolnictwie zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.
Stawka pomocy wynosi 20 zł na każdą przezimowaną rodzinę pszczelą.

AKTUALIZACJA :

Z dniem 28 maja 2021 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Wzór wniosku o pomoc dla pszczelarzy w formacie PDFotwórz

Wzór wniosku o pomoc dla pszczelarzy w formacie Excel otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc dla pszczelarzyotwórz

Więcej informacji dotyczących zasad i sposobu składania wniosków na stronie ARiMR TUTAJ….

Pełny tekst rozporządzenia : TUTAJ….

Źródło: miesięcznik „Pszczelarstwo”

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ ♦ ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

WSPARCIE RYNKU PRODUKTÓW PSZCZELICH NA LATA 2020-2022

( wersja obowiązująca-wrzesień 2019 )

W dniu 17.09.2019 r. opublikowano Zarządzenie Nr 121/2019 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022 .
– pełny tekst TUTAJ

Załącznik nr 1 Projekt Szkolenie – otwórz

Załącznik nr 2 Projekt Zakup sprzętu pszczelarskiego – otwórz

Załącznik nr 3 Projekt Zakup leków do zwalczania warrozy – otwórz

Załącznik nr 4 Projekt Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej – otwórz

Załącznik nr 5 Projekt Zakup pszczół – otwórz

Załącznik nr 6 Projekt Analiza jakości miodu – otwórz

Załącznik nr 7 Wniosek o refundację – otwórz

Załącznik nr 8 Wykaz pszczelarzy – producentów produktów pszczelich, reprezentowanych przez podmiot uprawniony – otwórz

Załącznik nr 9 Ankieta – ­otwórz

UWAGA ZMIANY

Nastąpiły zmiany w Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa tj. od dnia 30 października 2020 r. będą obowiązywać zmienione Warunki udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022. Zmiana polega na umożliwieniu refundacji kosztów zakupu elektryzatorów (pastuchów elektrycznych) oraz lokalizatorów GPS uli, w ramach działania Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej.

Zarządzenia Nr 125/2020 z dnia 29 października 2020 r. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmieniającego zarządzenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 17.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022. Zarządzenie nr 125/2020 – otwórz 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ ♦ ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

Leki do zwalczania warrozy, podlegające refundacji i dopuszczone do obrotu na terenie Polski – stan 01.2021 rok