BARTNIK
Beskidzki Związek Pszczelarzy
Beskidzki Związek Pszczelarzy
Aktualności i ogłosznia
Ogólnopolskie Dni Pszczelarza 2019
Zasłużeni pszczelarze
Fotografie - galeria
Zarząd związku
Wykaz zrzeszonych kół
Pobierz plik
Kontakt
Szkolenia i Porady
Programy wsparcia- Refundacje
Biuletyn 01/2019
KPWP - uwagi
KPWP - uwagi

Uwagi do projektu Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2020-2022

Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego zapoznał się pismem Pana Ministra znak RR.pz.701.4.2018 z dnia 12 lutego 2018 r. oraz z propozycjami zawartymi w projekcie Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2020-2022.

Niniejszym przedkładamy uwagi do projektu, uwzględniające opinie z członkowskich organizacji PZP.

3.3. Wyniki współpracy.z reprezentatywnymi organizacjami w dziedzinie pszczelarstwa

Na stronie 5 dokumentu pt. „Projekt Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa” napisano, co zostało wprowadzone do projektu na wniosek organizacji pszczelarskich. Proponujemy usunięcie pierwszego myślnika zaczynającego się od wyrazów „w celu wzmocnienia współpracy z lekarzami weterynarii...” a zakończonego słowami „produktów leczniczych weterynaryjnych w pasiece”. Z uwagi na propozycje zmian zapisane w dalszej części pisma, proponujemy nie ujmowanie w tej części wyjaśnienia.

Z kolei na stronie 6 dokumentu proponujemy wykreślić pkt. 2 „pomoc w diagnozowaniu inwazji pasożytów i chorób pszczół oraz stosowaniu produktów weterynaryjnych w pasiekach”.

Ponadto na stronie 6 przy określeniu beneficjenta programu, który może korzystać wyłącznie w ramach jednej organizacji, proponujemy na początku dodanie wyrazu „pszczelarz”. Podobny zapis musiałby zostać wprowadzony we wszystkich działaniach przy określeniu beneficjentów programu.

Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej.

5.1.1.1.4.

Ppkt. b) Stawka za wynajem pomieszczeń na szkolenia powinna być zróżnicowana w zależności od ilości jednorazowo szkolonych osób. W piśmie z sierpnia 2018 zaznaczaliśmy, że trudno jest znaleźć salę dla 100 osób odpowiednio wyposażoną, a jeśli już się znajdzie, to kosztuje zdecydowanie drożej niż mała.

Ppkt. c) W przypadku wykładowców powinno nastąpić zwiększenie kosztów wynagrodzenia za jedną godzinę nawet do stawki 300 zł za jedną godzinę lekcyjną. Wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych.

5.1.1.2.3.

Jako beneficjenci powinni być wpisani pszczelarze „producenci produktów pszczelich posiadający co najmniej 10 pni pszczelich”. Warto zaznaczyć o konieczności wpisu do rejestru u powiatowego lekarza weterynarii.

Proponowany w projekcie zapis „producenci produktów pszczelich, umieszczający na rynku te produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego), posiadający co najmniej 10 pni pszczelich” ogranicza mocno liczbę beneficjentów. Pomoc jest kierowana do sektora produktów pszczelich, a podstawą prowadzenia działalności pszczelarskiej jest zgłoszenie pasieki do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Dlatego zdaniem PZP nie należy ograniczać beneficjentów tylko do tych, którzy mają sprzedaż bezpośrednią i handel detaliczny.

W analizie sektora pszczelarskiego zapisane jest, że przeciętna pasieka w kraju liczyła w 2018 roku 22 pnie pszczele, a ponad 51 tys. pszczelarzy prowadziło pasieki liczące do 20 pni. Oznacza to, że zdecydowana większość pszczelarzy przy proponowanym zapisie nie mogłaby korzystać z dofinansowania, a przecież chodzi o zwiększenie liczby beneficjentów, którzy będą mogli skorzystać. Często tylko dzięki tej możliwości mniejsze pasieki mogą się rozwijać — jest to szczególnie ważne w przypadku młodych i początkujących pszczelarzy.

Wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych.

5.1.1.2.4.

Wśród sprzętu pasiecznego podlegającego refundacji powinny zostać wpisane wagi pasieczne przeniesione z działania 5.1.3. W ramach zaproponowanego projektu z wag będą mogli korzystać jedynie pszczelarze korzystający z sezonowego przemieszczania uli. Warto jednak umożliwić taki zakup większej ilości pszczelarzy, także tym, którzy nie przemieszczają się z pasieką.

W projekcie jest przepis informujący, że „Każdy sprzęt, którego koszty zakupu podlegały refundacji, musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację”. Uważamy, że należałoby zastosować identyfikację „przez okres co najmniej 3 lat”. Często znakowaniem zajmują się producenci i pszczelarz nie ma wpływu na trwałość tego oznakowania. Ponadto nawet w przypadku zakupu lawet do przewozu uli obowiązuje zakaz zmiany właściciela przez 5 lat.

W pkt. 1) proponujemy dopisanie poławiaczy pyłku, które traktowane są jako element ula. Poławiacze powinny podlegać refundacji, tak jak pozostałe części ula. Z uwagi na to, że co raz więcej pszczelarzy pozyskuje pierzgę, która jest poszukiwanym produktem pszczelim, uzasadnione jest dopisanie do listy sprzętu refundowanego urządzeń do jej pozyskiwania.

Patrząc na przyszłość pszczelarstwa, inflację i rosnące ceny proponujemy podniesienie kwoty przeliczanej na jeden pień pszczeli z proponowanych przez resort 50 zł co najmniej 70 zł. Proporcjonalnie powinna zwiększyć się możliwość ogólnego dofinansowania do pasieki do np. 12-14 000 zł. (Zależnie od tego punktu potraktować pkt. 5.1.3)

Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

5.1.2.1.4.

Nie zgadzamy się z proponowanym zapisem dotyczącym wystawiania faktur/rachunków nakońcowych odbiorców. Taki przepis doprowadzi do zwiększenia biurokracji nie tylko w regionalnych związkach pszczelarzy, ale również u lekarzy weterynarii i w KOWR. Ponadto zapis ten doprowadzi do „nabijania kabzy” pośrednikom sprzedającym leki, którzy i tak podnoszą nieustannie ich ceny. Przy zaproponowanym zapisie zwiększy się również koszt obsługi zarówno po stronie lekarzy weterynarii, jak również w regionalnych związkach iw KOWR, ponieważ większa ilość dokumentów będzie wymagała obsługi przy wystawianiu faktur, rozliczaniu przez związki. Chcemy tutaj zaznaczyć, że w regionalnych związkach członkowie zarządu pracują społecznie. W kołach pszczelarzy jest dokładnie tak samo.

2 Zwiększanie ilości dokumentacji wpłynie na odsunięcie ilości chętnych do pomocy przy realizacji tego działania.

Przy zakupie leków przez organizacje pszczelarskie istnieje możliwość uzyskania nieco niższej ceny niż przy zakupie indywidualnym. Za taki należy uznać nabycie leków przez pojedynczego pszczelarza i otrzymanie przez niego faktury/rachunku, za który w dodatku mógłby zapłacić przelewem (co jest wymogiem zawartym w dalszych zapisach). Ponadto zaznaczyć należy, że ok. 60% pszczelarzy to osoby w wieku powyżej 50 lat, a ponad połowa z nich osiągnęła wiek powyżej 65 lat. W ich przypadku zorganizowanie lekarza weterynarii, rachunku itp. stanowić będzie poważny problem (szczególnie w przypadku osób niezmotoryzowanych). Pozostawienie proponowanego zapisu może doprowadzić do rezygnacji z leczenia pszczół lub stosowania „domowych” sposobów, co wpłynie niekorzystnie na rodziny pszczele i może spowodować spadek ich pogłowia.

W związku z powyższym w tym zakresie powinien pozostać dotychczasowy zapis, umożliwiający zakup leków przez WZP/RZP, przy utrzymaniu jednego lub kilku dokumentów.

Lekarz weterynarii wystawiając fakturę, powinien ją wypisywać nie na usługę, lecz zgodnie z faktem na leki. Wpisanie na fakturę samej usługi powoduje brak możliwości rozliczenia faktury.

Ponadto wnosimy o wykreślenie dot. Współpracy z konsultantem ds. higieny pasiek, o o którym mowa w działaniu 5.1.2.2 Funkcja taka nie istnieje i raczej trudno będzie ją powołać z powodu braku wyspecjalizowanej kadry wśród służby weterynaryjnej.

Zdaniem Związku końcówka akapitu dotyczącego refundacji kosztów zakupu produktów leczniczych, powinna przyjąć brzmienie: „zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa”.

Należy podjąć działania w kierunku wprowadzenia nowych leków dla pszczół z innymi substancjami czynnymi niż amitraza, dopuszczonymi w Unii Europejskiej. W Polsce jest ona wykorzystywana przy leczeniu już ponad 30 lat. To pozwala myśleć, że warroza mogła uodpornić się na istniejące preparaty. Wprowadzenie w Polsce leków z inną substancją czynną niż amitraza pozwoli na bardziej skuteczną walkę z roztoczem.

Pomoc w diagnozowaniu i zwalczaniu inwazji pasożytów i chorób pszczół.

5.1.2.2.

Wnosimy o całkowite wykreślenie tego działania z uwagi na brak wyspecjalizowanej kadry w szeregach techników weterynarii i lekarzy weterynarii. Z tego powodu byłoby jedynie zadaniem o znaczeniu pozornym. Koszty zatrudnienia lekarzy pochłoną duże środki z Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa z wątpliwym efektem. Nieefektywny wydatek pieniędzy na to działanie uszczupli jedynie wysokość wsparcia na inne kierunki wsparcia przewidziane w przesłanym projekcie. Wnioskujemy, aby kwoty zaproponowane na to działanie zostały przeznaczone na nowe rodzaje leków i zwiększenie ilości medykamentów nabywanych po obniżonych cenach oraz na wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych.

Polski Związek Pszczelarski zwracał się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o umożliwienie wsparcia lekarzy weterynarii pomocą w postaci techników pszczelarzy. W naszej propozycji chodziło o wsparcie techniczne i wiedzę związaną z chorobami pszczół, a nie o badanie kliniczne. Ministerstwo uznało prośbę za bezzasadną, argumentując to brakiem wiedzy weterynaryjnej u techników pszczelarzy.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie do programu kształcenia w zawodzie technik pszczelarz przedmiotu związanego z leczeniem chorób pszczół, tak aby wiedza techników mogła zostać wykorzystana po 2022 roku w kolejnym KPWP.

Ułatwienie prowadzenia gospodarki pasiecznej.

5.1.3.

Podobnie jak w działaniu 5.1.1.2 proponujemy zwiększenie kwoty dofinansowania w przeliczeniu ja jeden pień i proporcjonalnie ogólne dofinansowanie do pasieki.

Umożliwić należy większej ilości pszczelarzy, także tym, którzy nie przemieszczają się z pasieką, zakup wag pasiecznych. W związku z powyższym proponujemy przenieść możliwość rozliczania wag pasiecznych do działania 5.1.1.2. Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

5.1.4.1.

Produkcję odkładów można ograniczyć na rzecz produkcji wartościowych matek pszczelich.

Proponujemy pozostawienie dotychczasowych zapisów związanych z zaświadczeniem weterynaryjnym pasieki, które hodowca przesyła do KOWR, który z kolei podejmuje decyzję czy spełnia ono wymogi. Zainteresowane podmioty uprawnione powinny otrzymywać skan poświadczony za zgodność z oryginałem przesłanym do KOWR. Przesyłanie oryginały do każdego związku spowoduje konieczność uzyskania od lekarza np. 50-60 oryginałów, co jest bez sensu z punktu widzenia ochrony środowiska.

Należy zwrócić uwagę za zapis punktów a) i b) przy kosztach podstawowych, które uzupełniają się. Jeśli hodowca przedstawił zaświadczenie weterynaryjne o zdrowotności pasieki, to oznacza, że lekarz nie stwierdził objawów klinicznych chorób.

W zakresie pomocy na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół warto byłoby przewidzieć preferencyjne, pomocowe działanie dotyczące zakupu pszczół i odkładów dla pszczelarzy, dotkniętych dużym spadkiem pszczół w czasie zimowli. Zdarzają się przypadki, że pszczelarz straci 70% pni pszczelich i zaproponowanie wyższego wsparcia dla takiego pszczelarza byłoby bardzo pomocne. Podobnie w przypadku pszczelarzy, których dotknęła powódź, pożar czy inna klęska, ponieważ nie mogą oni liczyć na pomoc ze strony struktur terytorialnych, jeśli nie mają powyżej 80 rodzin pszczelich i nie są zarejestrowani jako działy specjalne produkcji rolnej. Większą pomocą należy skierować do pszczelarzy objętych decyzją organów weterynaryjnych dotyczącą zwalczania zgnilca amerykańskiego.

Matki w pakietach i odkładach, kupowane w pasiekach rekomendowanych, powinny pochodzić z linii hodowlanych pszczół, dla których prowadzone są księgi lub rejestry.

Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych.

5:1.5

W przypadku tego działania zdania są podzielone. Jedni uważają, że zapis należy zostawić taki jak jest, inni że ma on niewielkie znaczenie. Środki przyznawane na to działanie można skierować na inne wsparcie. Mając na uwadze terminy rozliczania projektów, związki mają szansę jedynie na przebadanie wczesnowiosennych miodów lub zeszłorocznych, co mija się z celem dla jakich prowadzone są badania.

7.4. W związku z propozycją wykreślenia działania związanego z konsultantami także i tu proponujemy wykreślenie punktu.

Ponadto wnosimy o ujęcie w projekcie KPWP następujących tematów:

           rozważenie wprowadzenia dopłat do zakupu pokarmu dla pszczół przy pomocy technicznej,

e przy tworzeniu umów z regionalnymi związkami i stowarzyszeniami należy pamiętać o postulatach związanych z rozliczaniem kosztów dodatkowych. W ubiegłorocznych umowach pojawił się zapis umożliwiający jedynie rozliczenie kosztów opłaconych jedynie bezgotówkowo. Jest to niepotrzebne utrudnienie, szczególnie w przypadku małych związków i związanych z tym małych zakupów np. 50 kopert czy znaczków, za które należy zapłacić gotówką. Dla małego związku nie jest to mały wydatek, a brak ujęcia go w kosztach stanowi poważny problem.

           naszym zdaniem wyższe znaczenie ma stworzenie związkom możliwości przesunięcia przyznanych kwot na poszczególne kierunki wsparcia stosownie do faktycznych potrzeb tych organizacji. Np. jeżeli organizacja wie, że z powodu niższej frekwencji na szkoleniu poniesie niższe koszty od zakładanych, powinna istnieć możliwość przesunięcia niewykorzystanych środków np. na zwiększenie wypłacanych kosztów refundacji na pszczelarzy nie objętych w planie zapotrzebowania.

Źródło: PZP

Beskidzki Związek Pszczelarzy
Aktualności i ogłosznia
Ogólnopolskie Dni Pszczelarza 2019
Zasłużeni pszczelarze
Fotografie - galeria
Zarząd związku
Wykaz zrzeszonych kół
Pobierz plik
Kontakt