BARTNIK
Beskidzki Związek Pszczelarzy
Beskidzki Związek Pszczelarzy
Aktualności i ogłosznia
Ogólnopolskie Dni Pszczelarza 2019
Zasłużeni pszczelarze
Fotografie - galeria
Zarząd związku
Wykaz zrzeszonych kół
Pobierz plik
Kontakt
Szkolenia i Porady
Programy wsparcia- Refundacje
Aktualności i ogłosznia

Zapraszamy do odwiedzenia zakładki „Szkolenia i Porady”, gdzie znajdują się informacje dot. rozpoczęcia naboru na kursy pszczelarskie w Domu Pszczelarza w Kamiannej .

****************************************************

WYJAZD DO CZĘSTOCHOWY  - 07.12.2019 r.

Jak co roku organizowany jest wyjazd do Częstochowy w dniu 07 grudnia 2019 r. w ramach  31 Ogółnopolskiej Pielgrzymki Pszczelarzy na Jasną Górę.
Zbiórki:
Wadowice  godz 5:00, Kobiernice - 6:00, Bielsko-Biała Dworzec -7:00.
Koszt wyjazdu 35 zł.
Zgłoszenia przyjmuje kol. Józef Fabia 603 721 427

****************************************************

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY CZY SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA ?

Istotną zmianą w Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022,  jest ograniczenie grona benificjentów do pszczelarzy umieszczających na rynku produkty pszczele zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na przykład w ramach rolniczego handlu detalicznego ( RHD ) lub sprzedaży bezpośredniej.


Więcej

***************************************************

WIOSENNA SUSZA  2019 - ODPOWIEDŹ MRiRW

Polski Związek Pszczelarski, po raz kolejny w tym roku, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pomoc dla pszczelarzy, w celu zminimalizowania skutków wiosennej suszy rolniczej. Uzyskaliśmy odpowiedź Ministra Rolnictwa w tej sprawie, którą przesyłamy do Państwa wiedzy.


Pismo do MRiRW -

Odpowiedź z MRiRW -

****************************************************

WSPARCIE RYNKU PRODUKTÓW PSZCZELICH NA LATA 2020-2022

W dniu 17.09.2019 r. opublikowano Zarządzenie Nr 121/2019 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022 .
- pełny tekst


*************************************************


WSZYSTKIE PASIEKI BĘDĄ MUSIAŁY BYĆ ZAREJESTROWANE

 

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na ukończeniu są prace dotyczące zmiany ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Według nowych przepisów prawa, wszystkie pasieki będą musiały być zarejestrowane. Ma to na celu min. ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób pszczelich. Za obowiązkiem rejestracji pasiek opowiadał się Polski Związek Pszczelarski. Nowa ustawa obowiązywać będzie prawdopodobnie od przyszłego roku.

 Źródło:  Polski Związek Pszczelarski


***********************************************************

WYTRUCIE 50 RODZIN PSZCZELICH

Smutna wiadomość dotarła do nas z Koła Pszczelarzy w Wadowicach. W dniu 07 lipca w Wysokiej k. Wadowic nieznany sprawcy (-a) wytruli 50 rodzin pszczelich. Policja wraz z urzędnikami wadowickiego magistratu i powołaną do tego celu komisją ustala okoliczności tego zdarzenia. Martwe pszczoły zostały zabezpieczone do ekspertyzy toksykologicznej, która wykaże w jaki sposób wyginęły. Próbki z uli zostały przekazane do laboratorium w Państwowym Instytucie Weterynarii w Puławach. Właściciel pasieki i członkowie Koła Pszczelarzy w Wadowicach apelują o pomoc w namierzeniu truciciela. Przyłączamy się do apelu i prośby pszczelarzy, by nie pozostawać obojętnym wobec okrucieństwa i głupoty.

Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje na temat sprawcy tego zdarzenia proszony jest o kontakt pod numerem 997 lub z Komendą Powiatową Policji w Wadowicach pod numerem 33 872 92 00..

Za wskazanie sprawcy tego czynu, została wyznaczona nagroda w wysokości 5 000 złotych.
Natomiast na portalu
zrzutka.pl prowadzona jest zbiórka, mająca na celu pomoc w odbudowaniu pasieki.

 Będziemy na bieżąco informować o losach tej sprawy.

Link do zdjęć :

*************************************************************************

Sprzedaż bezpośrednia nieprzetworzonych produktów pszczelich - przypomnienie 
 

Aby pszczelarz mógł – zgodnie z prawem – sprzedawać swoje nieprzetworzone produkty pszczele powinien zarejestrować swoją  działalność polegającą na sprzedaży miodu lub innych produktów pszczelich pozyskiwanych z własnej pasieki określanej mianem sprzedaży bezpośredniej. Taka sprzedaż podlega odrębnej rejestracji prowadzonej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz spełnienie wszystkich wymagań weterynaryjnych obowiązujących przy produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego (zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006r). Rejestracji należy dokonać, co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia prowadzenia tej działalności.

Przy rejestracji sprzedaży bezpośredniej pszczelarz musi przedstawić projekt technologiczny, w którym określa się:

•             rodzaj działalności,

•             wielkość produkcji oraz rodzaj sprzedawanych produktów,

•             opis pomieszczeń ze wskazaniem przeznaczenia,

•             sposób zaopatrzenia w wodę,

•             wykaz urządzeń i narzędzi,

•             opis stosowanych zabiegów czyszczenia i dezynfekcji,

•             przedstawienie zabezpieczenia przed dostępem zwierząt (owadów, ptaków, gryzoni),

•             konfekcjonowanie produktów pszczelich .

Przykład takiego projektu w dziale „ Pobierz plik

Po zatwierdzeniu projektu technologicznego możemy złożyć wniosek o zarejestrowanie sprzedaży bezpośredniej.  ( wniosek w dziale „ Pobierz plik” )
i przystąpić do dalszego etapu rejestracji sprzedaży bezpośredniej.

* Za prowadzenie sprzedaży bez zarejestrowania przewidziane są kary w wysokości od 200 do 5000zł (Rozporządzenie MRiRW z dnia 26 maja 2010 r.).

* Dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli , nie stanowiących działów specjalnych (pasieki powyżej 80 rodzin) są zwolnione od podatku dochodowego.

Powyższej rejestracji pszczelarz dokonuje  sam osobiście.

*******************************************************************

 Uwagi Polskiego Związku Pszczelarskiego do projektu KPWP 2020-2022

Po otrzymaniu pisma Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Tadeusza Romańczuka, w sprawie uwag do Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2020-2022, Polski Związek Pszczelarski przekazał projekt tego programu do Wojewódzkich/Regionalnych Związków Pszczelarzy i innych organizacji zrzeszonych w PZP. Po zebraniu uwag z terenu oraz w uzgodnieniu z członkami Zarządu PZP, przygotowane zostały nasze związkowe postulaty, które następnie zostały złożone w piśmie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Całość pisma z uwagami 

*************************************************************************

KRAJOWY  PROGRAM WSPARCIA PSZCZELARSTWA W POLSCE

    - projekt programu na lata 2020-2022

Ministerstwo Rolnictwa przekazało do konsultacji projekt Krajowego  Programu Wsparcia Pszczelarstwa  w Polsce na lata 2020-2022.

Projekt Programu przygotowano zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .  

Celem KPWP jest poprawa warunków produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelich i jest finansowany w 50% przez Państwo Członkowskie i w 50% ze środków Unii Europejskiej. Na realizację zadań w poszczególnych środkach wsparcia w latach 2020—2022 przewiduje się łącznie prawie 32,5 mln EURO (uwzględniając 50% dotację z budżetu krajowego). 

Ministertswo Rolnictwa zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie ewentualnych uwag do projektu KPWP, w terminie do dnia 26 lutego 2019 r., również w wersji elektronicznej na adres: jacek.parszewski@minrol.gov.pl.   

Po zakończeniu konsultacji projekt zostanie przekazany do zatwierdzenia do Komisji Europejskiej. Następnie na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Europejską Programu KPWP zostaną opracowane "Warunki" na podstawie których będą realizaowane programy wsparcia. 

 Całość projektu 
  
 
*************************************************************

Grudniowe wnioski PZP do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.   

W grudniu 2018 r. Polski Związek Pszczelarski zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o nowelizację Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób   Zdaniem władz Związku należy dopuścić możliwość wykonywania czynności pomocniczych w zakresie ochrony zdrowia pszczół, przeglądów rodzin pszczelich podczas badania klinicznego oraz pobierania próbek do badań przez techników pszczelarzy. Nowelizacja umożliwiłaby powiatowym lekarzom weterynarii, przy braku możliwości szybkiego przeprowadzenia przeglądów pasiek z przyczyn finansowych lub organizacyjnych, zatrudnienie  osób niebędących pracownikami inspekcji weterynaryjnej. Chodzi o techników pszczelarzy posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonania niektórych czynności pomocniczych związanych z zachowaniem zdrowia pszczół.
Więcej

Ponadto Polski Związek Pszczelarski zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o opracowanie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych przez wprowadzenie obowiązku rejestracji wszystkich podmiotów prowadzących pasieki wraz z nadaniem weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. W ramach nowelizacji ustawy należy rozważyć obowiązek przeprowadzania corocznej aktualizacji rejestru oraz  wprowadzenie sankcji karnych. Więcej


**************************************************************


NOWE WŁADZE POLSKIEGO ZWIĄZKU PSZCZELARSKIEGO od 20.11.2018 r.

Opis: http://kolo-pszczelarzy.pl/wp-content/uploads/2015/03/logo-pzp.jpeg

XXIII Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Pszczelarskiego, obradujący w dniach 19-20 listopada 2018 r. w Ciechocinku, dokonał wyboru nowych władz PZP.  

Zarząd PZP ukonstytuował się w następującym składzie: Prezydent – Tadeusz Dylon, Wiceprezydent – Zbigniew Kołtowski, Wiceprezydent – Leszek Bodzioch, Sekretarz – Stanisław Ból, Skarbnik – Ryszard Voss, Członkowie – Ryszard Jarosz i Henryk Krasucki.

Komisja Rewizyjna PZP ukonstytuowała się w następującym składzie: Przewodnicząca – Małgorzata Pietkiewicz, Wiceprzewodniczący – Jerzy Wardęski, Sekretarz – Grzegorz Brzeski, Członkowie – Kazimierz Zaskórski i Sergiusz Saradow. 

 Więcej informacji

 XIII Nadzwyczajny Walny Zjazd Polskiego Związku Pszczelarskiego zatwierdził uchwałą wnioski do realizacji przez Zarząd PZP na lata 2018-2025.


*****************************************************

XXXVII OGÓLNOPOLSKIE DNI PSZCZELARZA 2019 w BIELSKU-BIAŁEJ

W trakcie obchodów XXXVI Ogólnopolskich Dni Pszczelarza, które to miały miejsce w dniach 29-30 września 2018 w Przemkowie. Prezez Beskidzkiego Związku Pszczelarzy " Bartnik" Andrzej Wysogląd, zaprosił całą pszczelarską brać oraz wystawców i producentów sprzetu pszczelarskiego do Bielska-Białej, gdzie to w dniach 20-22 września 2019 r.nasz związek bedzie organizatorem XXXVII OGÓLNOPOLSKICH DNI PSZCZELARZA 2019.
Obchody te odbywać się będą w " Hali pod Dębowcem " w Bielsko-Białej przy ul. Karbowej 26.
Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Bielska-Białej.


Prezes BZP Bartnik    XXXVII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza 2019
Przemków 2018 r.   foto A.B*****************************************************************

APEL PSZCZELARZY ZIEMI PIOTRKOWSKIEJZAKAZ CHOWU PSZCZÓŁ LINII BUCKFAST

SEJMIK  WOJEWÓDZTWA   ŚLĄSKIEGO podjął uchwałę w sprawie  zakazu utrzymywania pszczół syntetycznej linii Buckfast na terenie Województwa Śląskiego  z dnia 19 marca 2018 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.§ 1. Zakazuje się na wniosek Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach, Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie, Beskidzkiego Związku Pszczelarzy „Bartnik” w Bielsku-Białej oraz Związku Pszczelarzy w Wiśle utrzymywania pszczół syntetycznej linii Buckfast na terenie województwa śląskiego.

Zarządy Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach, Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie, Beskidzkiego Związku Pszczelarzy „Bartnik” w Bielsku-Białej oraz Związku Pszczelarzy w Wiśle mając na względzie wartość hodowlaną utrzymywanych w województwie śląskim populacji pszczół zwróciły się z wnioskiem o wprowadzenie na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2132), zakazu chowu pszczół syntetycznej linii Buckfast na terenie województwa śląskiego w drodze uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego. Zgodnie z art. 2 pkt 15 powyższej ustawy linia hodowlana jest to populacja zwierząt gospodarskich uzyskana w wyniku hodowli tych zwierząt w obrębie rasy i selekcjonowana w określonym kierunku. Pszczoły Buckfast nie są rasą, lecz stanowią w rozumieniu ww. przepisów prawnych uzyskaną syntetycznie linię poprzez sztuczne skrzyżowanie trzech ras pszczół. Dla tej populacji pszczół nie prowadzi się ksiąg ani rejestrów hodowlanych, ponieważ matki pszczele nie spełniają wymogów określonych w art. 16 ust. 1 lub 2 ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. W związku z czym linia pszczół Buckfast pozostaje poza nadzorem hodowlanym Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt. Pomimo tego pszczelarze pod wpływem reklam oraz obowiązującej swobody gospodarczej sprowadzają do Polski i reprodukują matki pszczele linii Buckfast. Matki pszczele tej linii są źródłem trutni, które kojarząc się z matkami pszczół rasy carnica (stanowiących podstawę hodowli pszczół w województwie śląskim) przenoszą niepożądane pule genowe. Na terenie województwa śląskiego istnieją 2 (dwa) trutowiska tj. w Katowicach-Murckach oraz Wiśle Łabajowie ustanowione Uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/25/23/2008 oraz nr III/25/24/2008 z dnia 19.06.2008 r. na obszarach, których prowadzony jest krzyżowniczy program hodowlany „Karolinka”. Wprowadzenie bez nadzoru pszczoły linii Buckfast stanowi poważne zagrożenie dla realizowanego programu hodowlanego, a zwłaszcza utrzymania właściwego materiału ojcowskiego w pasach ochronnych tych trutowisk. Ograniczona baza pożytkowa oraz wysokie napszczelenie terenu oraz związane z tym ryzyko rabunków i rozprzestrzeniania się chorób przemawia za tym, aby nie wprowadzać i nie utrzymywać tej linii hodowlanej pszczół na terenie województwa śląskiego. Ponadto pszczoła linii Buckfast w myśl przepisów art. 2 pkt.11 ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich nie spełnia wymogów zwierzęcia hodowlanego. Zgodnie z brzmieniem art. 33 ust 1 ww.ustawy w rozrodzie pszczół wykorzystuje się trutnie pochodzące od matek pszczelich wpisanych do ksiąg lub rejestrów dla linii hodowlanych pszczół lub od ich córek. Wykorzystywanie takich trutni w rozrodzie stanowi więc wykroczenie z art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zdaniem Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach takie rozwiązanie jest niewystarczające dla ochrony rodzimych linii pszczół.

 

  

Beskidzki Związek Pszczelarzy
Aktualności i ogłosznia
Ogólnopolskie Dni Pszczelarza 2019
Zasłużeni pszczelarze
Fotografie - galeria
Zarząd związku
Wykaz zrzeszonych kół
Pobierz plik
Kontakt